Lover

Lover av 17. juni 1938 med endringer vedtatt 12. mars         1998         Årsmøtevedtak i 1996 at lovene skulle skrives på begge målføre.

§ 1: Formål.         Landvik historielag har til formål å styrke sansen for alt kulturelt         arbeid og vekke interesse for det som kan ha kulturhistorisk interesse for gamle Landvik kommune. Dette kan skje gjennom møteverksemd  (møtevirksomhet) og på turer av ymse slag der vi kan møte historia i lokalsamfunnet. Hovudmålet (Hovedmålet) for laget er å fullføre arbeidet med Landviksoga.  Gjennom årsskriftet «LIV I LANDVIK» vil laget ta vare på hendinger som kan få historisk verdi og gje dette ei folkelig form. Videre vil laget         tilby arkivering og føre arkivprotokoll for lag og foreninger som ønsker det.
§ 2: Medlemsskap.         Medlemskontingenten blir vedtatt av årsmøtet. Livsvarig medlemsskap som blei (ble) teikna (tegnet) før utgangen av 1986, skal framleis         (fremdeles) gjelde. Medlemspengene for neste år skal styret krevje (kreve) inn før nyttår i medlemsåret. Skyldige medlemspenger for de to  siste åra fører, etter at påminning er sendt ut, til tap av medlemsskap.
§ 3: Årsmøte.         Årsmøtet skal holdast (holdes) ca 15. mars og skal behandle styrets  årsmelding, revidert rekneskap (regnskap) og melding med rekneskapsutdrag (regnskapsoversikt) frå (fra) utval (utvalg) m.v.  Styre for laget er ein leiar (en leder) og fire styremedlemer (styremedlemmer). Styreleiaren er på val kvart år, dei (de) fire andre         annankvart (annethvert) år, likevel slik at to blir valde kvart (valgt hvert) år. Første året går to ut ved loddtreking. Kvart (Hvert) år vel ein (velges) to varamedlemer (varamedlemmer) som får innkalling til styremøta (styremøtene). Årsmøtet vel (velger) revisor for eitt (ett) år. Styret vel sjølv (velger selv) nestformann og sekretær og kasserar     (kasserer) som kan velgjast utanom (velges utenfor) styret. Røysterett (Stemmerett) har alle som er medlemer (medlemmer) og har betalt medlemskontingenten for siste året.
§ 4: Lovendring.         Forslag til forandring av lova må vere (være) sendt til styret før 15.   februar og skal fylgje (følge) innkallinga til årsmøtet. Forslaget må ha minst 2/3 fleirtal (flertall) for å bli vedtatt.
§ 5: Oppløysing.         Blir laget lagt ned, skal eventuelle midler stå på bankkonto til nytt   lag er stifta. Dersom dette ikkje (ikke) kan skje før etter 10 år, kan  kulturetaten i Grimstad kommune bruke midlene til beste for kulturformål i Landvik.