Lagshistorie

Landvik historielag:  Stiftet 18.juni 1938

Landvik historielag har sine røtter tilbake til høsten 1929. Daværende  ordfører Lars Torp foreslo at Landvik Herredsstyre skulle velge ei  Kommunal Arkivnemnd. Det ble gjort i møte den 26. september 1929 og fikk  slikt mandat: Til å ordna med heradet sine arkivsaker og koma med framlegg til  heradstyret um rom til desse vert valde: Jonn A. Imenes, Nils Johan Igland og John B. Imenes. Denne nemnda vert også oppmoda um å gjere førebuande arbeid til bygdesoga for Landvik.
Dokumentmengda i kommunen var etter hvert blitt så omfattende at det ikke var mulig å holde oversikten. Riksantikvaren ble tatt med på råd, og dr.Eriksen ble forespurt om hvordan man enklest kunne desinfisere arkivmaterialet. Legen mente at dette ikke var nødvendig – – når en vasket hendene etterpå.  Det første arkivrommet ble lagt til 3.etg på Vigmarken der leieutgiftene  ble satt til 120 kr. I de første 4-5 årene ble det lite ført i protokollen til nemnda. Men i 1935 fikk kommunen tilbud om å kjøpe det som skolestyrer  Arnt Stensvand hadde samlet i si bygdesoge om Landvik. Dette ble kjøpt for      2-300 kroner. Både arkivarbeidet og bokarbeidet til Stensvand var nok med på å legge grunnlaget for mer systematisk. arbeid med å bevare mest mulig av Landviks kulturelle verdier.  Så kom jubileumsåret 1937. John B. Imenes i arkivnemnda slo i Grimstad       Adressetidende den 5.mai til lyd for et Bygdemuseim i Landvik. Han sluttet artikkelen med en oppfordring til ungdommen om å stifte et  Sognelag med oppgave å skaffe sognet et bygdemuseum.
Da Landvikfolk feiret 100-års jubileet for formannskapslovene på Solvang  den 17 juni 1937, ble ideen til John B. Imenes drøftet. Det tegnet seg 16 interesserte, og førstemann på lista var Kristen Stalleland. Senere skulle det lages lover. Slik ble det Arkivnemnda som la til rette for Skipingsmøtet til Landvik Sognelag som ble holdt på Solvang den 18.juni 1938.

Formann ble Jonn A. Imenes. Til slutt sang de: – Dei vil alltid klaga og kyta.  Så kom krigstida, og virksomheten ble beskjeden. Formelle årsmøte ble ikke holdt før desember 1946.  Herredstyret hadde valgt bygdesogenemnd, men den oppgaven ble overtatt av       Soknelaget. Sogearbeidet ble hovedaktiviteten helt fram til at Landvik Historie, bind I og II, kom ut den 14. april 1962.

I 1958 foreslo Nils Neset å endre navnet til Landvik historielag –  fordi Soknelag ikkje klårt seier kva laget arbeider med.- Den 24 april 1959 ble det nye navnet endret til Landvik historielag.
Fra 1960/70-åra har aktiviteten i laget vært meget omfattende. En nevner: Landvik Historie, bind I, Gard og Grend og bind II, Ætt og Odel,  årsskriftet Liv i Landvik, Landvikmålet, Navn i Landvik, Skoleliv i  Landvik, minneskrifter, prosasamling, registrering av skriftlig materiale, avskrift av gamle dokument, deltakelse ved opprusting av Vestlandske Hovedvei, samla en rekke intervjuer og gamle foto/bilder m m.m. I 2008 ble bind 1 i Kulturhistoria for Landvik utgitt: «Liv og Lagnad i Landvik» skrevet av Johannes Havstad (se egen side). Laget arrangerer en rekke utflukter i bygda med stor deltakelse fra  innbyggerne. Det er tatt skritt til å finne tilbake til de gamle  ferdselsveiene som blir ryddet og merket og gjort tilgjengelige som  turveier.  Laget har 195 medlemmer i år 2011.